EDWARD STACHURA
Bibliografia utworów
Bibliografia opracowań
Niektóre trudno dostępne utwory
opracowała Pacyfka

Bibliografia pełna
bez komentarzy
z komentarzami

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA
Opracowania dotyczące twórczości Edwarda Stachury
(moim zdaniem NAJWAŻNIEJSZE)
podzielone wg zagadnień:
konkretnych utworów lub grup utworów, których dotyczą,
całej twórczości
lub biografii Stachury

wewnątrz podpunktów opracowania uszeregowane są chronologicznie

Opracowania dotyczące:

1 Poematów i wierszy:

 1. Tomasz Wroczyński, ,,Poezje wybrane'' Edwarda Stachury, ,,Poezja'' 1981 nr 9, s. 95-98.
 2. Krystyna Walc, Żywioły w poezji Edwarda Stachury, w pracy zbiorowej W Stronę współczesności. Studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku, pod red. Zbigniewa Andresa. WSP, Rzeszów 1996, s. 135-150.

1.1 Dużo ognia

 1. Tadeusz Kłak, Dwa portrety jednego bohatera, ,,Kamena'' 1963 nr 12, s. 8.

1.2 Po ogrodzie niech hula szarańcza

 1. Wojciech Roszewski, Oswajanie Absolutu, ,,Współczesność'' 1969 nr 12, s. 10.

1.3 Przystępuję do ciebie

 1. Tadeusz Kłak, Moje lektury, ,,Kamena'' 1968 nr 14 s. 6.
 2. Bożena Chrząstowska, Otwarte niebo. Literackie świadectwa przeżywania Eucharystii, ,,W drodze'', Poznań 1992, ss. 312, 4 nlb.; tu strony 167-171.

 3. Treści te, rozszerzone, znajdują się też w następnym artykule:
 4. Bożena Chrząstowska, Paradoksy obecności Biblii w literaturze współczesnej, ,,Przegląd Powszechny'' 1991 nr 4, s. 72-91.

 5. Rozszerzone treści poprzedniego artykułu.

1.4 Kropka nad ypsylonem

 1. Grażyna Borkowska, Nie wszystko jest poezją, w pracy zbiorowej Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Natępne pokolenie, pod red. Aliny Brodzkiej i Lidii Burskiej, IBL, Warszawa 1995, s.115-129.

1.5 Missa pagana

 1. Tomasz Wroczyński, ,,Poezje wybrane'' Edwarda Stachury, ,,Poezja'' 1981 nr 9, s. 95-98.
 2. Bożena Chrząstowska, Otwarte niebo. Literackie świadectwa przeżywania Eucharystii, ,,W drodze'', Poznań 1992, ss. 312, 4 nlb.; tu strony 174-179.

 3. Treści te, rozszerzone, znajdują się też w następnym artykule:
 4. Bożena Chrząstowska, Paradoksy obecności Biblii w literaturze współczesnej, ,,Przegląd Powszechny'' 1991 nr 4, s. 72-91.

 5. Rozszerzone treści poprzedniego artykułu.

2 Prozy

   
 1. Władysław Augustyn, Cała jaskrawość życia i śmierci (o twórczości Edwarda Stachury), ''Twórczość'' 1972 nr 10, s 84-89.

 2. Bogdan Chełstowski, O prozie Edwarda Stachury, ,,Miesięcznik Literacki'' 1974 nr 5, s. 69-76.
 3. Leszek Bugajski, Los niezłomny, ,,Radar'' 1978 nr 10, s. 28-29.
 4. Henryk Bereza, Walka, w: idem, Taki układ, Iskry, Warszawa 1981, s. 328-335.

 5. Text ten stanowi część posłowia Życiopisanie zamieszczonego w piątym tomie Poezji i prozy.
 6. Monika Chybowicz-Brożyńska, Twórczość Edwarda Stachury czyli postawa zen w sztuce, ,,Miscallanea Łódzkie'', 1984 nr 4, s. 18-29.
 7. Michał Januszkiewicz, Od egzystencjalizmu do mistyki. O prozie Edwarda Stachury, ,,Pamiętnik Literacki'' 1994 nr 4, s. 96-115.
 8. Michał Januszkiewicz, Edwarda Stachury mistyczna podróż na Wschód. W perspektywie prozy, ,,Polonistyka'' 1996 nr 1, s. 20-24.
 9. Waldemar Szyngwelski, Proza Edwarda Stachury - autobiografia czy autobiograficzna forma wypowiedzi literackiej, w xiążce zbiorowej Interpretacje. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej II Szczecińskie Spotkania Studenckie, 11-13 maja 1999, red. Monika Drzazgowska, Blanka Użyńska, Damian Wojsław, "Albatros", Szczecin 2000, s. 227-245.
 10. Publikacja trudno dostępna, mogę przesłać kopię pacyfka(m-a-u-p-a)tatry.org
Uwaga: nie dysponuję i nie wysyłam innych textów

2.1 Opowiadań

2.1.1 Jeden dzień

 1. Henryk Bereza, U źródeł, ,,Twórczość'' 1963 nr 3, s. 119-121.

 2. Ten sam text zatytułowany Sprawy pierwsze zamieszczony jest w książce tegoż autora pt. Sztuka czytania, Warszawa 1966., oraz jako część posłowia Życiopisanie zamieszczonego w piątym tomie Poezji i prozy.
 3. Jacek Łukasiewicz, Dobry dzikus, ,,Odra'' 1963 nr 5, s. 73-75. Ten sam text zatytułowany Ponad głowami starszych braci zamieszczony jest w książce tegoż autora pt. Zagłoba w piekle, Kraków 1965.
 4. Henryk Vogler, Obserwacje i okrzyki, Życie Literackie 1963 nr 10, s. 5.
 5. Monika Anna Maria Pogoda, Sacrum i profanum przestrzeni w opowiadaniach Edwarda Stachury, w xiążce zbiorowej Interpretacje. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej II Szczecińskie Spotkania Studenckie, 11-13 maja 1999, red. Monika Drzazgowska, Blanka Użyńska, Damian Wojsław, "Albatros", Szczecin 2000, s. 173-179.
 6. Publikacja trudno dostępna, mogę przesłać kopię pacyfka(m-a-u-p-a)tatry.org Uwaga: nie dysponuję i nie wysyłam innych textów

2.1.2 Falując na wietrze

   
 1. Tomasz Burek, Mgła i pierwsze przebłyski jasności, ,,Twórczość'' 1966 nr 11, s. 122-124.
 2. Christian Skrzyposzek, Pieśń trubadura, ,,Kultura'' 1966 nr 50, s. 8.
 3. Wacław Tkaczuk, Co jasne - co skryte w mroku, ``Więź'' 1967 nr 2, s.131-134.

 4.  

2.1.3 Się

 1. Wojciech Wyskiel, Wędrówką jedną życie jest człowieka, ,,Miesięcznik Literacki'', 1978 nr 9, s. 122-124.
 2. Leszek Bugajski, Się jest. Mimo wszystko, ,,Twórczość`` 1979 nr 3, s.116-118.

2.2 Powieści

 1. Krzysztof Rutkowski, Czas, świat i rzeczywistość w całej jaskrawości, ,,Miesięcznik Literacki'' 1978 nr 2, s. 39-48.

2.2.1 Cała Jaskrawość

 1. Maciej Szybist, Uśmiechnięty Dostojewski, ,,Życie Literackie'' 1970 nr 6, s. 6-7.

2.2.2 Siekierezada

 1. Tadeusz Nyczek, Radość pisania, ,,Miesięcznik Literacki'', 1972 nr 7, s. 126-128.

 2. Fragment textu dostępny na stronie Stachuriada
 3. Zygmunt Trziszka, Droga do ,,Siekierezady'', ,,Poezja'' 1981 nr 8, s. 78-86.

2.3 Wszystko jest poezja

 1. Krzysztof Rutkowski, Próba całości i poezja świata, ,,Literatura'' 1976 nr 19, s. 12.
 2. Włodzimierz Maciąg, Niewinność poezji, ,,Nowe Książki'', 1976 nr 2, s. 60-61.

2.4 Fabula rasa i Oto:

 1. Jolanta Brach-Czaina, Jednostka a możliwość innej postaci istnienia. ,,Inny stan'' Stachury, w: idem, Etos nowej sztuki, PWN, Warszawa 1984, s.101-134.

3 Całej twórczości (też na tle biografii)

 1. Krzysztof Rutkowski, Podróż do źródeł straconego czasu, ,,Literatura'' 1976 nr 28, s. 3.
 2. Tadeusz Nyczek, Życiodajny, śmiercionośny, ``Miesięcznik Literacki'', 1980 nr 1, s. 59-64.
 3. Andrzej Falkiewicz, Stachura, ,,Teksty'' 1981 nr 1, s. 85-105; nr 2, s. 77-88.
 4. Krzysztof Rutkowski, Co to jest ,,poezja czynna''?, ,,Poezja'', 1981 nr 8, s. 48-64.

 5. UWAGA!!! Te same treści, poszerzone, odnajdziemy w xiążce tegoż autora Przeciw (w) literaturze (zob. niżej).
  Piotr Bratkowski, Zanim zaczniemy go czytać, ,,Tygodnik Kulturalny'' 1982 nr 21, s. 12.
 6. Barbara Gładych, Odkłamany człowiek, ,,Poezja'' 1982 nr 9, s. 76-87.
 7. Zygmunt Trziszka, Bóg Stachury, ,,Miesięcznik Literacki'' 1983 nr 11-12, s. 57-63.
 8. Jolanta Brach-Czaina, Jednostka a możliwość innej postaci istnienia. ,,Inny stan'' Stachury, w: idem, Etos nowej sztuki, PWN, Warszawa 1984, s.101-134.
 9. Henryk Bereza, Życiopisanie, posłowie w: Edward Stachura, Poezja i proza, Czytelnik, Warszawa 1982, [wyd. II - 1984] t. 5, s. 445-465.

 10. Fragmenty tego textu opublikowane były wcześniej jako U źródeł vel Sprawy piersze (zob pkt 2.1.1. poz 1) oraz jako Walka(zob pkt 2 poz 5)
 11. Monika Chybowicz-Brożyńska, Twórczość Edwarda Stachury czyli postawa zen w sztuce, ,,Miscallanea Łódzkie'', 1984 nr 4, s. 18-29.
 12. Robert Pasieczny, Umrzeć za życia, ,,Tygodnik Kulturalny'' 1985 nr 3, s. 7.
 13. Leszek Bugajski, Stachura, rozdział w książce tegoż autora Pozy prozy, Czytelnik, Warszawa 1986, s. 262-270.
 14. Leon Zawadzki, Pułapka Stachury, ,,Mandragora'' 1986 nr 1, s. 69-80 (pismo ACK Wrocław)
 15. Krzysztof Rutkowski, Przeciw (w) literaturze. Esej o poezji czynnej Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury, Pomorze, Bydgoszcz 1987, ss. 268.

 16. Zawiera treści obecne wcześniej w textach Edward Stachura - próba rozumowanej biografii, ,,Miesięcznik Literacki'', 1981 nr 2 (zob. niżej, pkt 4 poz 1), Co to jest ,,poezja czynna''? (zob. wyżej, pkt 3 poz 4), Zeszyty podróżne, ,,Poezja'', 1981 nr 8 (zob niżej, pkt 5), tu poszerzone i uzupełnione.
 17. Jan Błoński, Bezładne rozważania starego krytyka, który zastanawia się, jak napisałby historię prozy polskiej w latach istnienia Polski Ludowej, ``Teksty Drugie'' 1990 nr 1, s.5-24.
 18. Mirosław Wójcik, Człowiek-nikt. Prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen, WSP, Kielce 1998, ss. 322.
 19. Przemysław Czapliński, Piotr ŒŚliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, s. 145-152.
 20. Text dostępny na stronie Stachuriada

3.1 Recepcja twórczości

 1. Krzysztof Rutkowski, Podróż do źródeł straconego czasu, ,,Literatura'' 1976 nr 28, s. 3.
 2. Wojciech Pogonowski, Fascynacja Stachurą, ,,Poezja'' 1981 nr 8, s.104-109.
 3. Ziemowit Fedecki, Moda na Stachurę, ,,Twórczość'' 1984 nr 8, s. 130-135.

 4. Text ten zamieszczony jest również w zbiorze Kaskaderzy literatury, red. E. Kolbus, Łódź 1986, jako wstęp do utworów Stachury.
  Text dostępny na stronie Stachuriada

4 Biografii

 1. Krzysztof Rutkowski, Edward Stachura - próba rozumowanej biografii, ,,Miesięcznik Literacki'', 1981 nr 2, s.51-58.

 2. Text ten zamieszczony jest również w pierwszym tomie dżinsowego pięciotomowego wydania Poezji i prozy Edwarda Stachury jako wstęp zatytułowany Poeta jak Nikt, a jego nieco rozszerzona wersja znajduje się w xiążce tegoż autora pt. Przeciw (w) literaturze.
  Text dostępny na stronie Stachuriada
 3. Zygmunt Trziszka, Droga do ,,Siekierezady'', ,,Poezja'' 1981 nr 8, s. 78-86.
 4. Alfred Siatecki, ,,Siekierezada'' albo kotlańska zima Stachury, Czopika i słynnej dentystki Majki Nowak, ,,Twórczość'' 1982 nr 3, s. 136-141. Ten sam text zatytułowany Siekierezada albo zima Stachury w Kotli zamieszczony został w ,,Nadodrzu'' 1981 nr 25-26, s. 7.
 5. Zygmunt Trziszka, Edwarda Stachury zmagania z samym sobą. (Próba psychografii), ,,Miesięcznik Literacki'' 1983 nr 7, s. 30-37.
 6. Mirosław Derecki, Lubelskie lata Edwarda Stachury, ,,Kamena'' 1986 nr 22, s. 1, 6; nr 23, s. 3; nr 24, s. 3; nr 25, s. 3, 10; nr 26, s. 4-5.
 7. Marian Buchowski, Edward Stachura. Biografia i legenda, wyd. II, Kamerton, Opole 1993, ss. 379, 5 nlb.
 8. Grażyna Borkowska, Nie wszystko jest poezją, w pracy zbiorowej Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Natępne pokolenie, pod red. Aliny Brodzkiej i Lidii Burskiej, IBL, Warszawa 1995, s.115-129.

4.1 Wspomnienia i reflexje

 1. Marta Kucharska, Kamera gotowa!, ,,Poezja'' 1981 nr 8, s. 87-91.
 2. Zbigniew Żbikowski, Stos, ``Radar'', 1983 nr 44, s. 2-3.
 3. Jerzy Koperski, Janusz Żernicki, Taki wieczór choć rano, wstęp w: Edward Stachura, Taki wieczór choć rano, wybór Jerzy Koperski, Janusz Żernicki, ANAGRAM, Warszawa 1993, s. 5-12.
 4. Wojciech Tochman, Narzeczona, ,,Wysokie Obcasy'', dodatek ,,Gazety Wyborczej'' z dnia 25.09.1999
 5. Barbara Czochralska, Wrażliwość materii, DiG, Warszawa 1998.5 Inne

 1. Krzysztof Rutkowski, Zeszyty podróżne, ,,Poezja'', 1981 nr 8, s. 48-64.

 2. Krótki text który znajduje się też w xiążce tegoż autora Przeciw w literaturze (zob pkt 3 poz 14).
 3. Zdania o Stachurze, ,,Poezja'', 1981 nr 8, s. 102-103.

Jeżeli znalazłaś/eś tu jakieś błędy  lub wiesz, że możnaby coś dodać
to napisz : pacyfka(m-a-u-p-a)tatry.org

Uwaga: nie dysponuję  i nie udostępniam żadnych publikacji, interpretacji i opracowań poza dwoma textami wymienionymi w bibliografii.